Algemene voorwaarden Salvador-Ingelse

1. Identiteit van de advocaat en cliënt
1.1 De advocaat, mr. Chris Ingelse (hierna te noemen: “Salvador-Ingelse”) is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten, gevestigd aan de Neuhuyskade 94 te (2596 XM) Den Haag en werkt voor u (hierna te noemen: “cliënt”) onder de naam Salvador-Ingelse. Salvador-Ingelse is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met het nummer 14114890.
1.2 Cliënt zal zich op eerste verzoek van Salvador-Ingelse deugdelijk legitimeren.

2. Werkzaamheden
2.1 Salvador-Ingelse verbindt zich iedere opdracht naar beste vermogen, inzet en kennis en met de nodige voortvarendheid te behandelen. Salvador-Ingelse verbindt zich om cliënt regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in de behandeling van de opdracht. Salvador-Ingelse geeft geen kansinschatting en ook geen garanties over de uitkomst van de zaak.
2.2 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Salvador-Ingelse. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3 Cliënt zal alle gegevens en bescheiden, die Salvador-Ingelse nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Salvador-Ingelse stellen. Eventuele schade, extra kosten en extra honorarium als gevolg van de vertraging in de uitvoering van de opdracht ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk aanleveren van de verlangde gegevens en/of bescheiden komt voor rekening van cliënt.

3. Derden
3.1 Salvador-Ingelse kan zich laten bijstaan en vertegenwoordigen door derden. Voor zover ten behoeve van de dienstverlening de inschakeling van een derde nodig is, zal daarover zo mogelijk met cliënt overleg worden gevoerd. Cliënt accepteert dat Salvador-Ingelse niet aansprakelijk is voor tekortkomingen van deze derde(n).

4. Beroepsaansprakelijkheid
4.1 Salvador-Ingelse is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid. Salvador-Ingelse is verzekerd bij AON Risk Solutions | Professional Services (Aon Nederland, KvK: 24061634), gevestigd aan de Admiraliteitskade 62 te (3063 ED) Rotterdam.
4.2 Iedere aansprakelijkheid van Salvador-Ingelse is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Salvador-Ingelse wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van verzekeraar is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak, met een maximum van € 5.000.
4.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in ieder geval indien Salvador-Ingelse daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat cliënt bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waarop hij/zij de aanspraak baseert en/of waaruit de schade voortvloeit.
4.4 Iedere aansprakelijkheid vervalt in ieder geval vijf jaar na de dag nadat de zaak tot een einde is gekomen, kenbaar uit de brief ter archivering en/of de slotdeclaratie.
4.5 Salvador-Ingelse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade doordat derden onbevoegd toegang krijgen tot cliëntgegevens, waaronder elektronische gegevens, waaronder persoonsgegevens in de ruimste zin des woords, opgeslagen bij Salvador-Ingelse of bij door Salvador-Ingelse ingeschakelde derden in verband met de uitvoering van de praktijk, behalve voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Mocht desalniettemin Salvador-Ingelse aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt conform de leden 2, 3 en 4 van deze bepaling.

5. Geschillen
5.1 Salvador-Ingelse verwijst naar de interne klachtencommissie als er een geschil ontstaat tussen Salvador-Ingelse en cliënt. Tevens is Salvador Ingelse Advocaten aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
5.2 De rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is bevoegd om te beslissen over eventuele geschillen tussen Salvador-Ingelse en cliënt en/of een derde die niet in overeenstemming van lid één zijn opgelost.

6. Toepasselijk recht
De overeenkomst tussen cliënt en Salvador-Ingelse wordt beheerst door Nederlands recht.

7. Gedragsregels
Salvador-Ingelse is gebonden aan de gedragsregels en verordeningen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze regelgeving is te vinden op Orde van Advocaten.

8. Gesubsidieerde rechtshulp
Indien mogelijk geeft Salvador-Ingelse juridische bijstand op basis van een zogenaamde ‘toevoeging’ op basis van de Wet op de rechtsbijstand. Een recht op toevoeging is afhankelijk van inkomen en vermogen (zie op www.rechtsbijstand.nl). Salvador-Ingelse kan zo’n toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand Salvador-Ingelse ‘toevoegt’, dan kan er op die basis gewerkt worden en betaalt de Raad voor Rechtsbijstand voor een (groot) deel de kosten van Salvador-Ingelse. Omdat de Raad voor Rechtsbijstand alleen een toevoeging verstrekt wanneer het inkomen en vermogen onder een bepaalde drempel ligt, controleert de Raad voor Rechtsbijstand daarop. Cliënt moet in dat verband weten dat:
de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van de bsn van cliënt gegevens over inkomen en vermogen aan de Raad verstrekt (en – indien van toepassing – ook van de partner);
de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving persoonsgegevens en het bsn controleert (en – indien van toepassing – ook van de partner);
de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de administratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en strafvervolging;
een verstrekte toevoeging altijd voorlopig is;
de Raad voor Rechtsbijstand een hercontrole van het inkomen en vermogen kan uitvoeren en – als blijkt dat het inkomen en/of vermogen hoger is – het dan mogelijk is dat cliënt toch geen, of minder recht had op gefinancierde rechtshulp en cliënt alsnog meer zelf moet betalen;
een toevoeging is voorlopig en kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat wordt behaald (geldt niet in strafzaken) en/of achteraf blijkt dat er geen recht op een toevoeging bestond. Het is mogelijk dat cliënt dan alsnog de rechtsbijstandskosten moet betalen;
ook als een toevoeging is verstrekt moet cliënt rekening houden met een verschuldigde wettelijk ‘eigen bijdrage’, te voldoen aan Salvador-Ingelse. De hoogte daarvan varieert bij een reguliere toevoeging van € 196 tot € 823, afhankelijk van de hoogte van het inkomen van cliënt.
cliënt een korting van € 53 op de eigen bijdrage kan krijgen als de cliënt Het Juridisch Loket eerst (T 0900 8020) de rechtsvraag voorlegt en cliënt zich dan door het Juridisch Loket laat verwijzen naar Salvador-Ingelse.
als Salvador-Ingelse méér uren nodig heeft dan de Raad voor de behandeling van een zaak als standaard begroot, kan Salvador-Ingelse voor vergoeding van die méér uren een aanvraag doen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als de Raad die aanvraag toewijst kan er bij cliënt opnieuw de eigen bijdrage (zonder korting in dit geval) in rekening worden gebracht.
cliënt voor de kosten van de eigen bijdrage (en overige juridische kosten, zoals griffierechten) vaak een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente kan doen;

9. Uurtarief
Indien geen toevoeging wordt verleend brengt Salvador-Ingelse het uurtarief van € 145 (excl. btw) aan particulieren en € 185 (excl. btw) aan bedrijven en overheden in rekening. Werkzaamheden worden periodiek en overeenkomstig het uurtarief of gemaakte tariefafspraak worden maandelijks in rekening gebracht.

10. Rechtsbijstandsverzekering
Advocatenkosten, deurwaarderskosten, griffierechten en andere uitgaven voor rechtshulp ten behoeve van de cliënt worden misschien gedekt door een rechtsbijstandsverzekering van de cliënt. Salvador-Ingelse adviseert de cliënt zo snel mogelijk daarover uitsluitsel te krijgen van een rechtsbijstandsverzekeraar, indien van toepassing. Het niet tijdig inschakelen van de rechtsbijstandsverzekeraar kan er soms toe leiden dat de rechtsbijstandsverzekeraar geen dekking biedt.

11. Betaling en verzuim
Betalingen van declaraties van Salvador-Ingelse dienen te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar NL55 TRIO 0198 5495 12 t.n.v. Salvador-Ingelse in Maastricht. Na het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd op grond van artikel 6:119 BW, of bij een handelsovereenkomst, op grond van artikel 6:119a BW.

12. Kosten van derden
Eventuele deurwaarderskosten (bijvoorbeeld voor betekening van een dagvaarding of een beslag) en griffierechten (voor een procedure bij de rechtbank) worden aan cliënt doorberekend. Salvador-Ingelse zal pas een deurwaarder inschakelen of een procedure instellen als de griffierechten op voorhand zijn voldaan.

13. Voorschot
Salvador-Ingelse zal met de werkzaamheden, beginnen dan wel deze voortzetten, nadat er een voorschot is betaald door cliënt. Het voorschot strekt tot zekerheid van de financiële verplichtingen jegens Salvador-Ingelse. Cliënt krijgt de voorschot bij beëindiging van de opdracht terug, mogelijk na verrekening: Salvador-Ingelse heeft het recht het voorschot te verrekenen met openstaande facturen.

14. Proceskosten
Cliënt moet er rekening mee houden dat, indien een procedure nodig is, daar kosten aan verbonden zijn en dat kosten – hoewel wederpartij daarin kan worden veroordeeld – vaak niet geheel worden vergoed. Succes is niet gegarandeerd, hoger beroep is mogelijk en bij een eventueel verlies kan cliënt veroordeeld worden in de proceskosten. Zie voor de hoogte van de griffierechten: Rechtspraak. Zie voor de hoogte van een eventuele proceskostenveroordeling in civiele zaken: Rechtspraak.

15. Derdengeldenrekening
Gelden die Salvador-Ingelse ten behoeve van cliënt incasseert, worden beheerd op bankrekeningnummer NL61 TRIO 0784 8403 93 van onze Stichting Derdengelden. Cliënt gaat er mee akkoord dat eventuele ten behoeve van cliënt te ontvangen bedragen op de Stichting Beheer Derdengelden worden aangewend voor de betaling van nog openstaande facturen voor de werkzaamheden van Salvador-Ingelse of voor kosten van de voor cliënt ingeschakelde derden.

16. Vertrouwelijkheid, gegevens en veiligheid van communicatie
16.1 Voor zover nodig staat cliënt het gebruik van persoonsgegeven in de ruimste zin des woords (waaronder, indien van toepassing, medische gegevens en strafrechtelijke gegevens) aan Salvador-Ingelse toe, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, ter uitvoering van een wettelijke verplichting, zoals tot rechtsbijstand aan cliënt, voor het dienen van een gerechtvaardigd belang van cliënt en/of voor het aanvragen/declareren van een toevoeging. Een dergelijk gebruik houdt ook in de verstrekking aan derden, indien passend voor de goede uitvoering van voornoemde taken.
16.2 Salvador-Ingelse kan e-mail versleuteld en voorzien van digitale handtekening naar cliënt versturen, als het systeem van cliënt daarvoor passend is ingericht en cliënt dat verzoekt. Salvador-Ingelse kan niet garanderen dat communicatie via telefoon, reguliere post, e-mail en anderszins, ook al is het versleuteld en van digitale handtekening voorzien, vertrouwelijk, volledig en niet beschadigd is. Aansprakelijkheid voor schade in verband met de langs deze weg verzonden of verstrekte gegevens en/of documenten wordt niet aanvaard. Indien desalniettemin aansprakelijkheid van Salvador-Ingelse zou komen vast te staan, dan is die aansprakelijkheid conform artikel 4 beperkt.
16.3 Salvador-Ingelse zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de relatie met cliënt.
16.4 Op grond van onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is Salvador-Ingelse verplicht de identiteit van cliënt vast te stellen en onder omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden. Cliënt bevestigt aan Salvador-Ingelse bekend te zijn met die verplichting en geeft – voor zover noodzakelijk – toestemming om die gegevens te verstrekken.
16.5 Salvador-Ingelse handelt overigens overeenkomstig het privacyreglement, kenbaar op privacyreglement. Het kan cliënt op eerste verzoek worden gestuurd. In dit privacyreglement is onder meer geregeld dat cliënt een recht op inzage en rectificatie van zijn/haar persoonsgegevens heeft, een recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking heeft, een recht om na verloop van tijd en onder bepaalde voorwaarden om verwijdering van persoonsgevens te verzoeken en cliënt een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgevevens indien cliënt meent dat Salvador-Ingelse de rechten van cliënt onder de Algemene Verordening Persoonsgevevens niet naleeft.

17. Beëindiging
Zowel Salvador-Ingelse als cliënt kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen. Salvador-Ingelse heeft het recht om het dossier van cliënt onder zich te houden totdat cliënt zijn financiële verplichtingen jegens Salvador-Ingelse heeft voldaan.

18. Opvolger
Cliënt kan bij Salvador-Ingelse documenten en eventuele processtukken opvragen. Op verzoek van cliënt kan Salvador-Ingelse documenten en processtukken uit het dossier sturen aan derden, waaronder een eventuele opvolger. Salvador-Ingelse voert geen inhoudelijke besprekingen met cliënt, nadat een opvolger zich heeft gemeld. Salvador-Ingelse kan met een opvolger overeenkomen dat cliënt eerst openstaande facturen betaald voordat het documenten en processtukken uit het dossier worden overgedragen of dat de opvolger zich inzet voor betaling door cliënt van de openstaande facturen.

19. Archief
Salvador-Ingelse kan, behoudens wettelijke regelingen, het dossier na een periode van vijf jaren na het einde van de zaak zonder nadere aankondiging vernietigen. In deze periode van vijf jaar kan het dossier uit het archief worden gehaald, waarvoor een bedrag van € 50 in rekening wordt gebracht.

20. Wijziging algemene voorwaarden
Salvador-Ingelse is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een wijziging bindt cliënt, maar niet eerder dan vanaf twee weken nadat cliënt schriftelijk van de wijziging op de hoogte is gesteld.