Klachtenregeling Salvador-Ingelse Advocatenpraktijk

Artikel 1. Begripsbepalingen

 1. In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
  1. Klacht: een schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens mr. Ingelse of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de geleverde dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet
  2. Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.

Artikel 2. Toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr. Ingelse en de cliënt.
 2. Mr. Ingelse draagt zorg voor de klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.
 3. Indien de cliënt wenst dat niet mr. Ingelse de klacht afhandelt, dan kan mr. Ingelse vragen om adviseur van het kantoor, ex-advocaat en jurist, mr. Sandra Salvador-Muller, op te treden als klachtenfunctionaris. De cliënt aanvaardt in dat geval dat een niet-advocaat de klacht afhandelt en dat dat mogelijk niet in overeenstemming is met het uitgangspunt van artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur is, dat een advocaat een klacht afhandelt. 

Artikel 3. Doelstelling

 1. Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
  1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn en op een constructieve wijze af te handelen;
  2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
  4. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4. Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. Mr. Ingelse wijst de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht er op dat het kantoor een kantoorklachtenregeling heeft en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Wanneer in het contact met de cliënt de klacht niet tot tevredenheid wordt afgehandeld kan de cliënt de kwestie voorleggen aan de civiele rechter en zo nodig aan de Raad van Discipline en in hoger beroep aan het Hof van Discipline.

Artikel 5. Interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt mr. Ingelse benadert met een klacht, dan wordt deze klacht door hem behandeld. Mr. Ingelse stelt de klager in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 2. Mr. Ingelse tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen.
 3. Mr. Ingelse handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst daarvan, of hij doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen alsnog een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 4. Wordt de klacht gegrond bevonden dan stelt mr. Ingelse de klager daarvan schriftelijk op de hoogte met mededeling over de afhandeling van de klacht.

Artikel 6. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. Mr. Ingelse neemt bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7. Klachtregistratie

 1. Mr. Ingelse registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Mr. Ingelse neemt zo nodig maatregelen ter voorkoming van nieuwe klachten alsmede ter verbetering van procedures.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Salvador-Ingelse is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid. Salvador-Ingelse is verzekerd bij AON Risk Solutions | Professional Services (Aon Nederland, KvK: 24061634), gevestigd aan de Admiraliteitskade 62 te (3063 ED) Rotterdam.
  1. Iedere aansprakelijkheid van Salvador-Ingelse is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Salvador-Ingelse wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat volgens de voorwaarden van de polis niet ten laste van verzekeraar is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak, met een maximum van € 5.000.
  2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in ieder geval indien Salvador-Ingelse daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat cliënt bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waarop hij/zij de aanspraak baseert en/of waaruit de schade voortvloeit.
  3. Iedere aansprakelijkheid vervalt in ieder geval vijf jaar na de dag nadat de zaak tot een einde is gekomen, kenbaar uit de brief ter archivering en/of de slotdeclaratie.
  4. Salvador-Ingelse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade doordat derden onbevoegd toegang krijgen tot cliëntgegevens, waaronder elektronische gegevens, waaronder persoonsgegevens in de ruimste zin des woords, opgeslagen bij Salvador-Ingelse of bij door Salvador-Ingelse ingeschakelde derden in verband met de uitvoering van de praktijk, behalve voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Mocht desalniettemin Salvador-Ingelse aansprakelijk zijn, dan is die aansprakelijkheid beperkt conform de leden 2, 3 en 4 van deze bepaling.
 •  

 

26 April 2023