Privacyreglement

Wij raden u aan om dit privacyreglement goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent van de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, voor welk doel wij dat doen en hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Grondslagen

 • In het kader van onze dienstverlening leggen wij persoonsgegevens vast. Persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee personen geïdentificeerd kunnen worden. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Het hangt van uw zaak af welke gegevens nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam en adres, bankrekeningnummer, medische gegevens en/of strafrechtelijke gegevens. Salvador-Ingelse houdt zich aan de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt en dan op grond van uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van een cliënt, bijvoorbeeld tot bijstand  aan een cliënt. Uw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt, indien dit noodzakelijk is in verband met de genoemde gronden.
 • Salvador-Ingelse verwerkt uw persoonsgegevens ook om u te kunnen identificeren. Dit is een wettelijke verplichting voor advocaten om u juridische bijstand te verlenen.
 • Salvador-Ingelse verwerkt bovendien gegevens van de eigen werknemers, stagiair(e)s, sollicitanten en dienstverleners. De verwerking van deze persoonsgegevens is gegrond op van overeenkomst. Persoonsgegevens van sollicitanten worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang van zowel Salvador-Ingelse als de sollicitant. Indien de sollicitant wordt afgewezen, verwijderen wij zijn/haar persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens

 • Salvador-Ingelse kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens,  telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, bsn. In sommige gevallen kan Salvador-Ingelse ook de volgende persoonsgegevens verwerken: opleiding, arbeidsverleden, financiële gegevens, strafrechtelijke gegevens, medische gegevens, andere persoonsgegevens die gegeven zijn met uw toestemming of door derden aan ons kenbaar gemaakt zijn. De verwerking van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht of op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van een cliënt, bijvoorbeeld tot bijstand  aan een cliënt.


Doeleinden

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht of op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van een cliënt, bijvoorbeeld tot bijstand  aan een cliënt, verwerken wij persoonsgegevens. Salvador-Ingelse verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan voornoemde verplichtingen. Per situatie kan verschillen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Salvador-Ingelse kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om telefonisch, per e-mail, per fax of per post contact met u op te nemen.
 • Financiële gegevens, zoals bankrekeningnummers, verwerkt Salvador-Ingelse om financiële administratie mogelijk te maken en om te voldoen aan de wettelijke verplichte bewaartermijn. Persoonsgegevens in dossiers worden verwerkt om te voldoen aan de bewaartermijn voorgeschreven door de Orde van Advocaten, en om controle tegenstrijdig belang mogelijk blijven te maken.


Persoonsgegevens van derden

 • In het kader van onze juridische bijstand kunnen persoonsgegevens van derden worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan de naam en contactgegevens van een wederpartij, curator of bewindvoerder. Salvador-Ingelse zal ook persoonsgegevens van derden zorgvuldig verwerken. Persoonsgegevens van derden worden verwerkt om een overeenkomst, een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld tot rechtsbijstand, na te komen of om de gerechtvaardigde belangen de cliënt of van een derde te behartigen.

Beveiliging

 • Persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, worden in overeenstemming met de UAVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens zijn digitaal goed beveiligd. Alleen medewerkers, stagiair(e)s en bevoegde dienstverleners (zoals de it-specialist) van Salvador-Ingelse kunnen toegang krijgen. Fysieke dossiers zijn veilig en achter slot opgeborgen en niet toegankelijk voor onbevoegde derden. Er zijn met stagiair(e)s, medewerkers en derden waar wij mee samenwerken afspraken gemaakt over het verantwoordelijk en zorgvuldig omgaan met dossiers en persoonsgegevens. Zij zijn op basis van overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Bewaartermijn

 • In beginsel zullen persoonsgegevens na afronding van de behandeling van een zaak nog vijf jaren worden bewaard. Dit is de wettelijke bewaartermijn. Als de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens om andere redenen niet meer nodig zijn kunnen wij uw gegevens vernietigen. In sommige zaken is een periode afgesproken dat nog op de zaak teruggekomen kan worden of kan het in het belang zijn van de advocaat of de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar dat het dossier met persoonsgegevens langer wordt bewaard. Dan wordt het dossier langer bewaard. In het bijzonder kunnen wij namen van cliënten en wederpartijen wij langer bewaren om controle tegenstrijdig belang mogelijk te blijven maken.

Uw rechten

 • U heeft recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens van u die wij verwerken.
 • U heeft, onder voorwaarden, het recht om uw eigen persoonsgegevens te laten verwijderen. Deze voorwaarden zijn:
  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
  • u trekt uw toestemming tot verwerking in en Salvador-Ingelse heeft geen andere grondslag meer om de persoonsgegevens te verwerken;
  • u maakt bezwaar tegen de verwerking en Salvador-Ingelse heeft geen andere grondslag meer om de persoonsgegevens te verwerken;
  • de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
  • vanwege een wettelijke plicht moeten de persoonsgegevens worden gewist.
 • U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Wij stoppen dan met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
 • U kunt de verzoeken onder deze paragraaf richten aan info@salvador-ingelse.nl.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Salvador-Ingelse uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens niet naleeft.

Website

 • Onze website bevat links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop derden met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan hiervoor het privacy statement – indien aanwezig – van de website die u bezoekt te raadplegen.
 • Een cookie is een klein bestandje dat door de door u bezochte website automatisch op uw harde schijf wordt opgeslagen. Salvador-Ingelse maakt geen gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Onze website registreert het aantal bezoekers. Wij controleren en verwerken uw ip-adres en -locatie niet.

Wijzigingen

 • Salvador-Ingelse heeft het recht om dit privacyreglement te wijzigen. Wij adviseren u om deze pagina regelmatig te controleren voor aanpassingen.

 

29 maart 2019